Política d'enviament

ENVIAMENT DE LES COMANDES

Bioandels S.L. es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del territori espanyol. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada dins de l'horari laboral habitual.

Bioandelos S.L.no serà responsable dels errors causats al lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel Client no s'ajusti a la realitat, sigui errònia o hagi estat omesa.

Bioandelos S.L.informa al Client que podria donar-se el cas que una mateixa comanda es divideixi en diverses entregues.

DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I EXTRAVI

Si en el moment del lliurament el Client està absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament. BioandelsS.L.contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeixi.

Si passats 3 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, el Client haurà de posar-se en contacte amb Bioandelos S.L.. En cas que el Client no escaigui així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquesta serà retornada als nostres magatzems i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut fer el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

ESTAT DE LA COMANDA

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista que faci el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge.

Bioandelos S.L.embala les seves comandes d'una manera segura i amb el màxim nivell de protecció perquè el Client les rebi en condicions de consum òptimes, però, són articles molt fràgils que es poden veure lleugerament afectats pel transport. Bioandelos S.L.no es farà responsable de petits desperfectes causats al producte per aquests motius, sempre que aquests siguin lleus i el producte es pugui consumir en bones condicions.

Si el Client detecta trencament greu o qualsevol desperfecte causat per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a Bioandelos S.L.via e-mail a info@bioandelos.com, trametent adjuntes fotografies dels desperfectes, en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament, per poder emprendre les solucions pertinents. Transcorregut el termini no s'atendran incidències d'aquest tipus.

TERMINIS DE LLIURAMENT DE LES COMANDES

Bioandelos S.L.realitza els seus enviaments mitjançant una empresa de missatgeria. La vostra comanda us serà lliurada en un termini màxim de 10 dies laborables des de la confirmació de la mateixa. Tot i que el termini de lliurament habitual sol oscil·lar entre els 2 i els 6 dies, des de la finalització de la comanda.

Aquests terminis són mitjans i, per tant, una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En cas de retard en el lliurament, Bioandelos S.L.informarà els seus clients quan en tingui coneixement, però no es farà responsable en cap cas dels retards aliens a la seva competència de fabricació i enviament.

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en què l'empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retard en el lliurament de les comandes imputables a Bioandelos S.L., el Client podrà anul·lar la seva comanda d'acord amb el procediment descrit a l'apartat Devolució. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per causa atribuïble al Client.

Taula de costos del transport*

Espanya Peninsular   

Illes Balears   

Portugal

Altres

 

Enviament estàndard

4,90€

(Lliurament en 24h-48h)

4,90

(Lliurament en 24h-48h)

4,90

(Lliurament en 24h-48h)

Consulteu

Per enviaments de més de 35€, ports gratis. 

* Tots els preus inclouen el I.V.A. (21%). Terminis de transport comptabilitzats des de la sortida de la comanda

 

Quan la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un e-mail notificant-li que la seva comanda ha estat acceptada i està sent enviada.

Per motius de seguretat, Bioandelos S.L.no enviarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva adreça.